Зміст

Самооцінювання закладу

https://drive.google.com/drive/folders/13nEPOCrkKGxE_yTxJZzecPQeycctXGhp?usp=sharing

 

РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ ЗА НАПРЯМОМ «ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Напрям 3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти

Критерій 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

У Мстишинській гімназії Боратинської сільської ради  календарний (календарно-тематичний) план є основним робочим документом вчителя. Він допомагає досягти очікуваних результатів навчання. Календарно-тематичне планування розробляється вчителем самостійно або спільно з іншими педагогами в структурі методичного об’єднання (комісії) закладу освіти.

Календарно-тематичний план, навчальна програма синхронізовані з освітньою програмою закладу освіти. Обсяг запланованих годин за планом не перевищує годин навчального плану освітньої програми закладу.

У процесі вивчення роботи педагогів щодо календарно-тематичного планування зверталася увага на такі аспекти:

 • відповідність планів Державним стандартам загальної середньої освіти;
 • відповідність очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно з навчальними програмами з предметів (курсів);
 • відповідність структури і обсягу календарно-тематичного плану освітній програмі закладу освіти, навчальному плану.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи наявні у вчителів календарно-тематичні плани?
 • Чи забезпечує календарно-тематичне планування досягнення очікуваних результатів навчання, що передбачені Державним стандартом загальної середньої освіти?
 • Чи відповідає зміст календарно-тематичного планування очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів згідно з навчальними програмами предметів (курсів)?

Методи збору інформації, які було використано

 • Вивчення документації (календарно-тематичні плани).
 • Опитування (анкетування вчителів).

Результати опитування вчителів

(в опитуванні брали участь 12  вчителів)

Які джерела/ресурси Ви використовуєте при розробленні календарно-тематичного планування? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
зразки, що пропонуються фаховими виданнями; 10 83
розробки з інтернет-сайтів і блогів, що стосуються викладання конкретного предмету 8 67
рекомендації Міністерства освіти і науки України; 11 92
досвід, запозичений у колег; 6 50
спільна робота з колегами; 3 25
власний досвід 6 50

Критерій 3.1.2. Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування в учнів ключових компетентностей і умінь, спільних для всіх компетентностей

Процес навчання не може спиратися лише на передачу знань і навичок від учителя до учня. Педагоги мають вчити учнів використовувати набуті знання у повсякденній діяльності, робити висновки, самостійно ухвалювати рішення, критично мислити. Щоб досягти цієї мети, зміст навчального заняття, види роботи вчителя потрібно спрямовувати на оволодіння учнями ключовими компетентностями, простежувати у викладанні предметів (курсів) наскрізні змістові лінії (уміння, спільні для всіх компетентностей).

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 1. Обговорено на засіданнях педагогічної ради реалізацію нової науково-методичної проблеми, над вирішенням якої працює заклад освіти. Визначено етапи роботи та пріоритетні напрямки діяльності.
 2. У календарно-тематичних планах, навчальних програмах учителі передбачали види робіт, спрямовані на розвиток оволодіння учнями ключовими компетентностями.
 3. Вивчено роботу вчителів шляхом спостереження за проведенням навчальних занять.

Що оцінюємо

 • Чи простежують вчителі під час проведення навчальних занять зв’язок навчального контенту з життям, чи розглядають практичні проблемні ситуації, простежують наскрізні змістові лінії?
 • Чи простежується розвиток критичного мислення учнів, вміння робити висновки, самостійно ухвалювати рішення під час проведення навчальних занять?

Методи збору інформації, які було використано

 • Спостереження (за проведенням навчальних занять).
 • Усне опитування.
 • Опитування (анкетування учнів).
 • Вивчення документації (календарно-тематичні плани)

Чи використовується під час навчання та позаурочних заходів

(у опитуванні брали участь 37 учнів )

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
постійно часто інколи ніколи постійно часто інколи ніколи
Лабораторне обладнання 3 5 35 4 8 14 95 11
Мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, проектори, телевізори) 3 11 23 8 30 62
Комп’ютерна техніка та програми та/або гаджети 10 20 7 27 54 19
Візуалізація корисної інформації (карти, графіки, формули тощо) 19 10 7 1 51 54 19 3
Інтернет 7 13 16 1 54 35 43 3
Наочність (муляжі, моделі, макети, гербарії, колекції) 2 7 17 11 5 54 50 62
Спортивна зала/спортивний майданчик 30 4 2 1 81 11 5 3
Спортивний інвентар (м’ячі, обручі, гімнастична стінка, канат, ракетки, гімнастичні палиці, скакалки тощо) 31 2 3 1 84 5 8 3

Критерій 3.1.3. Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (за потреби)

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи використовується в закладі освіти розроблення індивідуальних освітніх траєкторій, індивідуальних програм розвитку для дітей, які цього потребують?
 • Чи наявна співпраця при розробленні індивідуальної освітньої траєкторії та індивідуальної програми розвитку між учителями, учнем/ ученицею, практичним психологом і батьками?
 • Чи використовувались для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії інші організаційні форми освітнього процесу, крім класно-урочної?

Методи збору інформації

 • Опитування (анкетування учнів і батьків).
 • Вивчення документації (індивідуальні навчальні плани)

Результати опитування вчителів

(у опитуванні брали участь 12 вчителів)

Яку підтримку Ви надаєте учням у їхньому навчанні?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
мотивую до вивчення предмету, створюючи ситуацію успіху під час навчальних занять 12 100
беру участь у розробці та реалізую індивідуальні освітні траєкторії для учнів 10 88
надаю індивідуальні консультації 8 76
даю можливість учням висловлювати власну думку, сприймаю їхні погляди, підтримую ініціативи 12 100
створюю на заняттях атмосферу взаємоповаги, творчості, співпраці 12 100
розробляю різнорівневі завдання та пропоную дітям самостійно обрати рівень складності 12 100
ніяк не підтримую

Результати опитування батьків(у опитуванні брали участь 43 особи)

Перелік тверджень Кількість чоловік/відсоток
Ви задоволені організацією освітнього процесу в школі? Так, задоволений Переважно задоволений Переважно незадоволений Не задоволений
40/96 3/4 * 6/3

 

Критерій 3.1.4. Педагогічні працівники створюють та/або використовують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо)

Одним із результатів реалізації набутого досвіду педагогічними працівниками є створені/використовувані ними освітні ресурси. Основні види освітніх ресурсів, які можуть створюватися або використовуватися педагогічними працівниками:

 • календарно-тематичні плани;
 • плани-конспекти, розробки, сценарії проведення навчальних занять;
 • додаткові інформаційні матеріали для проведення навчальних занять; • тести, контрольні та моніторингові роботи;
 • практичні та проєктні завдання для роботи учнів;
 • завдання для самостійного опрацювання;
 • навчальні програми;
 • електронні освітні ресурси для технології дистанційного навчання;
 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при проведенні різних видів робіт;
 • інші інформаційні ресурси.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи розробляють вчителі публікації, методичні розробки, матеріали до навчальних занять?
 • Чи використовують розроблені освітні ресурси у процесі проведення навчальних занять, зокрема із застосуванням технології дистанційного та змішаного навчання?
 • Чи формує вчитель власне педагогічне портфоліо?
 • Чи відбувається обмін досвідом між вчителями у закладі освіти?

Методи збору інформації

Вивчення документації (ознайомлення зі створеними освітніми ресурсами).

 

Критерій 3.1.5. Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у процесі їхнього навчання, виховання та розвитку

Одним із ключових компонентів формули НУШ (Концепція «Нова українська школа») є наскрізний процес виховання, який формує цінності.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи простежується наскрізний процес виховання під час проведення навчальних занять?
 • Чи поєднують вчителі виховний процес із формуванням ключових компетентностей та наскрізних умінь учнів?

Методи збору інформації

 • Спостереження (за проведенням навчальних занять).

 

Критерій 3.1.6. Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому процесі

Використання інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі дає змогу підвищити продуктивність роботи, раціональними шляхами досягати необхідного результату. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — це технології, спрямовані на створення, розповсюдження та обробку інформаційних ресурсів.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи володіють педагогічні працівники навичками використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі?
 • Чи використовують вчителі ІКТ у викладацькій діяльності?
 • Чи вдосконалюють вчителі свої навички з використання ІКТ?

Методи збору інформації

 • Вивчення документації (електронні освітні ресурси, протоколи засідань педагогічної ради).
 • Спостереження (за навчальним заняттям).

Вимога/правило 3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

Критерій 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з особами з особливими освітніми потребами

Професійне зростання, підвищення кваліфікації вчителя — це безперервний процес. Причому цей процес не обмежується якоюсь однією формою. Це участь педагогічних працівників у різноманітних тренінгах, конференціях, семінарах, вебінарах, онлайн-курсах тощо.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи використовує вчитель різні форми підвищення кваліфікації?
 • Чи відповідають напрями підвищення кваліфікації освітній програмі закладу освіти?
 • Чи простежується в закладі освіти зростання якісно-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників?

Методи збору інформації

 • Вивчення документації (портфоліо педагогічного працівника, протоколи засідань педагогічної ради, накази керівника з основної діяльності, річний план роботи закладу освіти, свідоцтва і сертифікати про підвищення кваліфікації).
 • Спостереження (за проведенням навчальних занять)
 • Опитування (анкетування вчителів)

Результати опитування вчителів

(у опитуванні брали участь 12 вчителів)

За якими формами відбувалося підвищення Вашої професійної кваліфікації? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Курси ВІППО 12 100
Методичні семінари 10 84
Конференції 2 7
Майстер-класи 5 37
Вебінари 12 100
Онлайн-курси 12 100
самоосвіта 12 100

 

Яку тематику для професійного зростання Ви обирали впродовж останніх 5 років? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

 

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
законодавче забезпечення освітнього процесу 10 82
методичні аспекти викладання предметів та курсів 12 100
інклюзивне навчання 9 87
форми організації освітнього процесу 8 79
профілактика та прояви девіантної поведінки здобувачів освіти 4 17
психологічні особливості роботи зі здобувачами освіти різних вікових категорій 9 87
безпечне освітнє середовище 2 14
формування у здобувачів освіти громадянської позиції 7 55
використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 2 14
ділове українське мовлення 2 14

       У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
1 Так 10 86
2 Переважно так 4 14
3 Переважно ні
4 ні

Що перешкоджає вашому професійному розвитку? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
опір з боку керівництва
відсутність матеріального заохочення з боку керівництва
недостатня матеріально-технічна база
погані умови праці
жодних перешкод 14 100

 

Критерій 3.2.2. Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, беруть участь у освітніх проєктах, залучаються до роботи як освітні експерти

Якість освітньої діяльності неможлива без інновацій. Інноваційна діяльність в освіті виявляється передусім в оновленні та освоєнні нового змісту освіти. У КЗ «Академічна гімназія Кропивницької міської ради» педагоги можуть брати участь у освітніх проєктах, які реалізуються закладом освіти, а також іншими установами та організаціями.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи беруть участь педагогічні працівники в інноваційній, дослідно-експериментальній діяльності?
 • Які результати інноваційної діяльності вчителя?
 • Чи впроваджуються результати дослідно-експериментальної роботи в освітній процес закладу?
 • Чи залучаються педагогічні працівники закладу освіти у якості освітніх експертів до участі в інституційних аудитах, експертизи і розроблення тестових завдань ЗНО?

Методи збору інформації

 • Вивчення документації (свідоцтва та сертифікати освітніх експертів, які зберігаються в особових справах педагогічних працівників, публікації педагогічних працівників)

 

Вимога/правило 3.3. Налагодження співпраці з учнями, їх батьками, працівниками закладу освіти

Критерій 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

Для забезпечення необхідного розвитку дитини необхідно будувати освітній процес на засадах педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Педагогіка партнерства передбачає роль учня як рівноправного учасника освітнього процесу, відповідального за результати свого навчання.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи простежуються під час освітнього процесу можливості розвитку учнів та їхня самореалізація?
 • Чи забезпечується в ході освітнього процесу психологічний комфорт дитини?
 • Чи реалізується у закладі освіти персоніфікований підхід у роботі з учнями?
 • Чи застосовуються диференційовані завдання?
 • Які організаційні заходи із впровадження особистісно орієнтованого навчання здійснюються в закладі освіти?

Методи збору інформації

 • Спостереження (за проведенням навчальних занять).
 • Опитування (анкетування учнів).

Результати опитування учнів

(у опитуванні брали участь 37 учнів)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
так Переважно так Переважно ні Ні так Переважно так Переважно ні Ні
Учителі мене підтримують 9 23 4 1 24 62 11 3
Учителі вірять у мене і мої успіхи 9 19 9 24 51 24
Учителі мене поважають 12 22 2 1 33 59 5 3
На моє прохання вчителі мені допомагають 18 18 1 49 49 3

 

Критерій 3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками учнів з питань організації освітнього процесу, забезпечують постійний зворотний зв’язок

Не менш важливим складником формування атмосфери довіри є налагодження комунікації між учасниками освітнього процесу. Таке спілкування може мати різноманітні формати, але всі можливі формати мають об’єднувати такі спільні риси:

 • повага до іншої людини;
 • відкритість;
 • конструктивність;
 • неформальність.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи комунікують педагогічні працівники з батьками, наскільки системно це відбувається?
 • Який зворотний зв’язок найчастіше отримують батьки від педагогів?
 • Через які канали найчастіше відбувається комунікація з батьками?
 • Чи використовуються для комунікування різні канали зв’язку, інтерактивна Інтернет-платформа чи інші онлайн-ресурси?
 • Чи є позитивний результат комунікування педагогічних працівників із батьками?
 • Яка частка батьків позитивно оцінює результати комунікування.

Методи збору інформації

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Результати опитування вчителів  (у опитуванні брали участь 14 вчителів)

Які форми комунікації з батьками Ви використовуєте? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Батьківські збори 14 100
Індивідуальне спілкування з батьками 14 100
Не бачу сенсу в комунікації з батьками

 

Результати опитування батьків  ( у опитування брали участь 65 особи)

 

Педагоги закладу освіти забезпечують зворотній зв’язок із Вами?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Так, завжди 56 72
Переважно так 9 28
іноді
Ні,ніколи

 

 У який спосіб Ви отримуєте інформацію про діяльність закладу освіти (можливо обрати декілька варіантів відповідей)?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
батьківські збори 56 68
інформація класного керівника 65 100
спільноти в соціальних мережах 17 46
сайт 41 88
інтерактивна платформа

Критерій 3.3.3. У закладі освіти існує практика педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці

Одним із чинників, який впливає на професійне зростання педагогічних працівників, є співпраця і комунікація з колегами, налагодження командної роботи. Атмосфера доброзичливості в педагогічному колективі сприяє ефективному розв’язанню освітніх проблем. Взаємне збагачення педагогічними здобутками, спільний пошук оптимальних методів і форм викладання призводить до професійного зростання та вдосконалення системи освітньої діяльності.

Серед методичних та організаційних форм командної роботи педагогічних працівників,що впливають на якість освітньої діяльності в закладі освіти визначені:

 • спільне планування роботи;
 • робота над розв’язанням відповідної науково-методичної проблеми;
 • взаємовідвідування навчальних занять;
 • інтеграція змісту навчальних предметів;
 • поширення педагогічного досвіду.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • В яких формах відбувається співпраця між педагогічними працівниками у закладі освіти?
 • Чи наявне і наскільки ефективне в закладі освіти наставництво?
 • Які основні результати командної співпраці можна відзначити?

Методи збору інформації

 • Вивчення документації (протоколи засідання педагогічної ради і нарад при директорові).
 • Опитування (анкетування педагогів)

 

Результати опитування вчителів (у опитуванні брали участь 15 вчителів)

            Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
так, у закладі створені всі умови для співпраці 15 100
в цілому так, але співпраця, переважно, є ситуативною
в цілому ні, співпраця з колегами практично відсутня;
психологічний клімат закладу не сприяє співпраці.

Оцініть діяльність педагогічної ради закладу освіти

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік
так Переважно так Переважно ні ні
Педагогічна рада функціонує системно та ефективно, розглядаються актуальні питання діяльності закладу, рішення приймаються колегіально і демократично 14
Педагогічна рада функціонує системно, але помітна відсутність активності у педагогічних працівників під час прийняття рішень 1
У діяльності педагогічної ради відсутня системність, розглядаються виключно поточні питання
Діяльність педагогічної ради заважає системі управлінської діяльності у закладі освіти

Вимога/правило 3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів на засадах академічної доброчесності

Критерій 3.4.1. Педагогічні працівники під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування в учнів таких важливих цінностей, як чесність, довіра, справедливість, взаємоповага, відповідальність.

Адміністрацією закладу періодично моніториться стан дотримання норм академічної доброчесності у закладі освіти. Церобиться шляхом вивчення публікацій педагогічних працівників, опитування педагогічних працівників і учнів, спостережень за проведенням навчальних занять.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи дотримуються педагогічні працівники норм академічної доброчесності в освітній діяльності?
 • Чи розробляють вчителі завдання, спрямовані на творчу і аналітичну роботу учнів, критичне мислення?

Методи збору інформації

 • Спостереження (за проведенням навчального заняття).
 • Опитування (анкетування педагогів; учнів).
 • Вивчення документації (документ про академічну доброчесність у закладі освіти, протоколи засідань педагогічної ради)

 

Результати опитування вчителів(у опитуванні брали участь 15 вчителів)

Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесності серед учнів (списування, плагіат, фальсифікація тощо)? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
знайомлю учнів з основами авторського права 13 86
проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності 14 95
на уроках даю такі завдання, які унеможливлюють списування 9 66
використовую методичні розробки для формування основ академічної доброчесності 2 10
вважаю це зайвим 1 2

 

Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності в своїй професійній діяльності?

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
при використанні інформації завжди вказую використане джерело 15 100
унеможливлюю списування (добираю відповідні завдання, застосовую індивідуальні варіанти завдань) 10 84
оцінюю результати навчання учнів об’єктивно і неупереджено 15 100
проводжу бесіди відповідної тематики з учнями та їхніми батьками 10 84
вказую колегам на плагіат в їхніх матеріалах
не вважаю за потрібне щось робити

Критерій 3.4.2. Педагогічні працівники сприяють дотриманню академічної доброчесності учням

У нашому закладі вчителі наголошують, що доброчесність — це один із чинників, який забезпечує розвиток суспільства. У структурі методичної роботи закладу освіти, в роботі шкільних методичних об’єднань досліджується питання академічної доброчесності.

Як було оцінено виконання даного критерію

Для оцінки виконання даного критерію було вивчено такі питання:

 • Чи інформують педагогічні працівники учасників освітнього процесу про норми академічної доброчесності та їх важливість?
 • Чи розробляють вчителі завдання, які унеможливлюють списування?

Методи збору інформації

 • Спостереження (за проведенням навчальних занять).
 • Опитування (анкетування учнів)

Результати опитування учнів (у опитуванні брали участь 37учнів)

Проводяться з Вами бесіди про важливість дотримання академічної доброчесності: неприпустимість списування та плагіату, необхідності вказувати джерела інформації, які використовуються тощо? (можливо обрати декілька варіантів відповідей)

з/п

Перелік тверджень Кількість чоловік %
Так, регулярно проводяться 23 62
Так, але нерегулярно 12 32
тільки на початку навчального року 2 5
подібні заходи не проводились 1 3
не розумію, про що йдеться 1 3

На підставі вищезазначеного, можна відзначити другий (достатній) рівень оцінювання якості освітньої діяльності закладу.